VÅra stadgar


1. Namn och ändamå
l
Föreningens namn är Konstföreningen Lundensia. Den är en ideell förening med uppgift
att bland de anställda vid Lunds universitet väcka, underhålla och utbreda intresset för
konst.

I detta syfte vill föreningen:
1. Ordna föreläsningar och diskussionsaftnar samt befrämja studieverksamhet i konst och
därmed besläktade frågor.
2. Ordna utlottningar av inköpta konstverk.
3. Ordna utställningar, studieresor o.dyl. för medlemmar och deras anhöriga.

2. Medlemskap
Medlem av föreningen är anställd vid Lunds universitet, som till föreningen erlägger
årsavgift.
Medlemskap upphör när anställd slutar sin anställning vid universitetet på annat sätt än
genom avgång med pension.

3. Medlemsavgift
Medlemsavgift fastställes årligen av det ordinarie årsmötet.
Avgiften erläggs årsvis.

4. Inköp av konstverk
Inköp av konstverk för utlottning görs av styrelsen i samråd med föreningens konstråd.

5. Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet och styrelsen.

6. Verksamhetsår
Verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

7. Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av styrelse bestående av sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter, samtliga valda på årsmötet. Ordföranden väljs på ordinarie årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsmässig då efter kallelse till samtliga ordinarie ledamöter minst fyra av dessa eller deras ersättare är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden. Mandatperioden för samtliga är två år. Vart annat år väljs ordföranden jämte tre ordinarie ledamöter och en suppleant, vart annat år väljs övriga tre ordinarie ledamöter och två suppleanter.

8. Föreningens teckning
Ordförande och kassör äger rätt att var för sig teckna firma.

9. Årsmöte
Årsmöte skall äga rum före mars månads utgång. Kallelse med årsmöteshandlingar skall
utsändas minst tio dagar före mötet. Rösträtt vid årsmöte har medlem.

10. Ärenden vid årsmötet
1) Fråga om mötet är i stadgeenlig ordning utlyst
2 )Val av justerare, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet.
3) Val av ordförande vid mötet.
4) Val av sekreterare vid mötet.
5) Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
6) Revisorns berättelse.
7) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
1) Val av ordförande i styrelsen enligt p.7
2) Val av ordinarie styrelseledamöter enligt p.7
3) Val av suppleant/er enligt p.7
4) Val av konstråd.
5) Val av revisor för ett år samt personlig suppleant.
6) Val av valberedning bestående av tre ledamöter.
7) Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret.
8) Övriga ärenden.

11. Stadgeändring
Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas på årsmötet och skall därvid erhållit
minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarnas röster.

12. Upplösning av föreningen
Beslut om föreningens upplösande kan ske genom beslut vid två på varandra följande
årsmöten, varvid minst ett ordinarie årsmöte. De tillgångar föreningen vid sin
upplösning förfogar över skall användas till inköp av konst, vilken utlottas vid ett sista
sammanträde.
Våra stadgar (PDF)